اندازه گیری شتاب و سرعت جسم متحرک

انجام پروژه روی بردهای Embedded
مارس 28, 2020
برنامه نویسی آندروید
مارس 28, 2020

تشخیص میزان جابجایی جسم در ویدئو و مدت زمان جابجایی بصورت متوسط و لحظه ای توانایی تشخیص سرعت و شتاب بصورت لحظه ای و متوسط جسم متحرک توسط پردازش تصویر
اندازه گیری میزان جابجایی جسم متحرک به سانتی متر
اندازه گیری مدت زمان جابجایی به ثانیه
با این پروژه به راحتی میتوان با کمک پردازش تصویر و بدون نیاز به هیچ سنسور جداگانه ای جابجایی سرعت و شتاب را بصورت لحظه ای و متوسط اندازه گیری کرد
برای آشنایی شما عزیزان با این پروژه مانند تمامی نمونه کارهای گروه برای شما ویدئویی از نحوه کارکرد پروژه قرار میدهیم

ویدئوی نمونه از نحوه کارکرد پروژه: